Opłaty środowiskowe

Eko-Soft 2018

Opłaty środowiskowe

Wersja 3.8.8.1

Cena netto: od 60,00 zł

Program przeznaczony do naliczania opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w celu rozliczenia się z urzędami marszałkowskimi. Program posiada aktualne stawki oraz obowiązujące formularze.

Funkcjonalność:

 • Obsługa wielu firm i oddziałów w jednym programie
 • Naliczanie opłat od 2009 r. na odpowiednich formularzach
 • Automatyczne generowanie wykazów dla Urzędów Marszałkowskich
 • Import danych z poprzedniego okresu rozliczeniowego
 • Naliczanie opłaty podwyższonej w przypadku braku lub przekroczenia obowiązywania decyzji
 • Bieżące raporty naliczonych opłat (np. miesięczne)
 • Eksport wydruków do Worda* lub PDF
 • Eksport statystyk do Excela
 • Archiwizacja danych
 • Program dostępny w wersji sieciowej
 • Uprawnienia użytkowników programu (w wersji sieciowej)

* Eksport do MS Word dotyczy wszystkich dokumentów urzędowych.

Opcjonalne moduły:

Opłaty środowiskowe Cena netto
Pojazdy >> 60,00 zł
Kotły (ryczałt) >> 60,00 zł
Kotły (wskaźniki) >> 120,00 zł
Emisja technologiczna >> 290,00 zł
Klimatyzacja >> 60,00 zł
Przeładunek benzyn >> 120,00 zł
Chów i hodowla drobiu >> 120,00 zł
Pobór wód >> 120,00 zł
Zrzut ścieków >> 120,00 zł
Wody opadowe >> 60,00 zł
Przesuń myszką nad moduł, aby zobaczyć jego opis.
Informacje o module: Pojazdy
 • bieżąca ewidencja zużycia paliwa,
 • lista własnych pojazdów/urządzeń,
 • rodzaje wszystkich paliw (benzyna, gaz płynny propan-butan, sprężony gaz ziemny, olej napędowy, biodiesel),
 • katalog kategorii silników zgodnych z rozporządzeniem,
 • automatyczne przeliczanie litrów na Mg,
 • generowanie raportu zużycia paliwa dla wszystkich pojazdów.
Informacje o module: Kotły (ryczałt)
 • bieżąca ewidencja zużycia paliwa opałowego,
 • lista kotłów we wszystkich oddziałach,
 • katalog typów kotłów zgodnych z rozporządzeniem,
 • automatyczne przeliczanie litrów na Mg,
 • generowanie raportu zużycia opału dla wszystkich kotłów.
Informacje o module: Kotły (wskaźniki)
 • wprowadzenie danych o wszystkich posiadanych instalacjach,
 • wprowadzenie nominalnej mocy urządzenia w MW,
 • przypisanie pozwolenia na emisję do każdej instalacji,
 • katalog wskaźników MOŚZNiL z 1996 roku,
 • katalog wskaźników KOBiZE,
 • uwzględnianie sprawności urządzeń ochronnych,
 • katalog emitowanych substancji (wskaźników) dla kotłów,
 • bieżąca ewidencja zużycia paliwa,
 • możliwość naliczania opłaty na podstawie wyników pomiarów emisji.
Informacje o module: Emisja technologiczna
 • wprowadzenie danych o wszystkich posiadanych instalacjach i działalnościach,
 • możliwość naliczania opłat dla całej instalacji lub osobno dla wielu źródeł składających się na jedną instalację,
 • przypisanie pozwolenia na emisję do każdej instalacji,
 • ustalenie dowolnej jednostki zużycia,
 • uwzględnianie sprawności urządzeń ochronnych,
 • katalog emitowanych substancji zgodny z rozporządzeniem,
 • bieżąca ewidencja zużycia,
 • możliwość naliczania opłaty na podstawie wyników pomiarów emisji.
Informacje o module: Klimatyzacja
 • wprowadzenie danych o wszystkich posiadanych urządzeniach klimatyzujących,
 • ustalenie dowolnej jednostki zużycia,
 • katalog emitowanych substancji dla urządzeń chłodniczych.
Informacje o module: Przeładunek benzyn
 • bieżąca ewidencja przeładowanej benzyny,
 • lista zbiorników,
 • rodzaje operacji technicznych (napełnianie, opróżnianie zbiorników różnego typu),
 • automatyczne przeliczanie litrów na Mg,
 • uwzględnianie skuteczności redukcji oparów przeładowanej benzyny.
Informacje o module: Chów i hodowla drobiu
 • wprowadzenie danych o wszystkich posiadanych fermach,
 • przypisanie pozwolenie na emisję do każdej z ferm,
 • przypisanie rodzaju hodowli z katalogu zgodnego z rozporządzeniem,
 • automatyczne naliczenie opłat na podstawie liczby stanowisk i czasu utrzymywania.
Informacje o module: Pobór wód
 • lista wszystkich ujęć wody,
 • przypisanie pozwolenia wodnoprawnego do każdego ujęcia wody,
 • przypisanie rodzaju ujęcia oraz metody uzdatniania do każdego ujęcia wody,
 • wprowadzenie parametrów pobranej wody,
 • bieżąca ewidencja pobranej wody.
Informacje o module: Zrzut ścieków
 • lista wszystkich odbiorników ścieków,
 • lista punktów zrzutu ścieków,
 • odejmowanie tła chemicznego z wody pobranej, której zużycie spowodowało powstanie ścieków,
 • przypisanie odbiornika, ujęcia wody oraz pozwolenia wodnoprawnego do każdego punktu zrzutu,
 • przypisanie właściwego kodu (rodzaju ścieków) do danego punktu zrzutu,
 • wprowadzenie parametrów zrzucanych ścieków (lista parametrów dobierana automatycznie w zależności od wybranego kodu ścieków),
 • dotkowe parametry dla ścieków o kodach b i c,
 • bieżąca ewidencja wprowadzanych ścieków.
Informacje o module: Wody opadowe
 • lista wszystkich odbiorników wód opadowych i roztopowych,
 • lista terenów, z których odprowadzane są wody opadowe i roztopowe,
 • przypisanie konkretnego odbiornika do danego terenu,
 • ustalenie powierzchni terenu,
 • przypisanie rodzaju terenu z katalogu zgodnego z rozporządzeniem,
 • przypisanie pozwolenie wodnoprawnego do danego terenu.
Ewidencja odpadów Cena netto
Wytwarzanie odpadów >> 120,00 zł
Zbieranie odpadów >> 120,00 zł
Zbieranie ZSEiE i baterii >> 120,00 zł
Transport odpadów >> 60,00 zł
Wystawianie dokumentów DPO/DPR >> 120,00 zł
Wystawianie dokumentów DPUOM/DPUOW >> 240,00 zł
Wystawianie formularzy przyjęcia matali >> 120,00 zł
Załącznik nr 7 >> 120,00 zł
Przetwarzanie odpadów >> 180,00 zł
Odbiór komunalnych (PSZOK) >> 390,00 zł
Przetwarzanie komunalnych (RIPOK) >> 390,00 zł
Oczyszczalnia ścieków >> 240,00 zł
Stacja demontażu pojazdów >> 290,00 zł
Przetwarzanie ZSEiE >> 290,00 zł
Odbiór nieczystości ciekłych >> 120,00 zł
Magazyn odpadów >> 190,00 zł
Przesuń myszką nad moduł, aby zobaczyć jego opis.
Informacje o module: Wytwarzanie odpadów
 • prowadzenie ewidencji wytworzonych odpadów,
 • przekazywanie odpadów firmom,
 • przekazywanie odpadów osobom fizycznym i instytucjom,
 • zbiorcze zestawienie o odpadach dla Urzędu Marszałkowskiego,
 • statystyki odpadów.
Informacje o module: Zbieranie odpadów
 • zbieranie odpadów, bez odbierania odpadów komunalnych, zbierania ZSEiE,
 • statystyki odpadów, kontrahentów.
Informacje o module: Zbieranie ZSEiE i baterii
 • zbieranie ZSEiE z podziałem na grupy sprzętu,
 • zbieranie baterii,
 • sprawozdanie półroczne o zebranym ZSEiE dla GIOŚ,
 • sprawozdanie roczne o zebranych bateriach dla Urzędu Marszałkowskiego,
 • statystyki zebranego ZSEiE.
Informacje o module: Transport odpadów
 • transport odpadów pomiędzy kontrhentami (wystawienie KPO z naszą firmą widniejącą tylko w kolumnie transportujący odpady),
 • UWAGA! Ten moduł nie jest wymagany do wystawiania KPO z dowlnym transportującym, gdy przekazujemy lub przyjmujemy odpady.,
 • statystyki transportu odpadów.
Informacje o module: Wystawianie dokumentów DPO/DPR
 • wystawianie dokumentów potwierdzających odzysk i recykling odpadów opakowaniowych.
Informacje o module: Wystawianie dokumentów DPUOM/DPUOW
 • wystawianie dokumentów potwierdzających unieszkodliwienie odpadów medycznych i weterynaryjnych.
Informacje o module: Wystawianie formularzy przyjęcia matali
 • wystawianie formularzy przyjęcia matali dla osób fizycznych.
Informacje o module: Załącznik nr 7
 • wystawianie załacznika nr 7 - dokumentu transportowego w transporcie międzynarodowym,
 • katalog odpadów OECD, lista zielona konwencji bazylejskiej.
Informacje o module: Przetwarzanie odpadów
 • instalacje przetwarzania odpadów,
 • prowadzenie przetwarzania odpadów,
 • schematy przetwarzania odpadów.
Informacje o module: Odbiór komunalnych (PSZOK)
 • prowadzenie kart ewidencji odpadów dla gmin,
 • odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców,
 • przekazywanie odpadów do RIPOK lub innego odbiorcy,
 • sprawozdania kwartalne(półroczne) o odebranych odpadach komunalnych od właścicieli nieruchomości.
Informacje o module: Przetwarzanie komunalnych (RIPOK)
 • prowadzenie kart ewidencji odpadów dla gmin,
 • przyjmowanie odpadów komunalnych od odbierających odpady,
 • przetwarzanie odpadów komunalnych,
 • schematy przetwarzania odpadów.
Informacje o module: Oczyszczalnia ścieków
 • prowadzenie kart ewidencji osadów ściekowych,
 • wprowadzanie badań osadów oraz gruntów,
 • obliczanie dawki komunalnego osadu ściekowego.
Informacje o module: Stacja demontażu pojazdów
 • prowadzenie karty ewidencji pojazdów wycofanych z eksploatacji,
 • wystawianie zaświadczeń o przyjęciu pojazdu do demontażu.
Informacje o module: Przetwarzanie ZSEiE
 • przetwarzanie ZSEiE,
 • sprawozdanie o przetworzonym zużytym sprzęcie dla GIOŚ,
 • schematy przetwarzania odpadów.
Informacje o module: Odbiór nieczystości ciekłych
 • ewidencja odebranych nieczystości ciekłych,
 • sprawozdanie kwartalne w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Informacje o module: Magazyn odpadów
 • magazyn odpadów,
 • towary
 • stany magazynowe
Inne moduły Cena netto
Faktury >> 90,00 zł
Ewidencja opakowań >> 190,00 zł
Przesuń myszką nad moduł, aby zobaczyć jego opis.
Informacje o module: Faktury
 • wystawianie faktur VAT,
 • definiowanie usług.
Informacje o module: Ewidencja opakowań
 • ewidencja opakowań,
 • naliczanie opłaty produktowej OŚ-OP1
 • sprawozdania OPAK-1, OPAK-2, OPAK-3

Wymagania:

 • system Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7/8
 • opcjonalnie Microsoft Office w celu eksportu dokumentów do Worda

Aktualizacje i wsparcie

W ramach zakupionego programu zawarte są bieżące aktualizacje, wsparcie techniczne i merytoryczne przez 12 miesięcy.

Przedłużenie rocznego pakietu aktualizacji wynosi 70% ceny podstawowej.

Dla klientów zapewniamy bezpłatną pomoc merytoryczną w zakresie przepisów ochrony środowiska.

Zrzuty ekranu

Wyślij

Wersja demo oprogramowania Eko-Soft

Po wypełnieniu poniższego formularza na adres e-mail wyślemy link do pobrania wersji demo.

Pobierz DEMO

Na podany adres e-mail została wysłana wiadomość z linkiem do wersji demonstracyjnej programu.

Zamknij

Przepraszamy, wystąpił błąd.

Prosimy spróbować ponownie za kilka sekund i/lub sprawdzić połączenie z internetem.

Spróbuj ponownie